numer 3 2015 Przeglad Filozoficzny nNumer 3 (95)

Rocznik 24

Warszawa 2015

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

ZBIGNIEW DROZDOWICZ: Oświeceniowa destrukcja współczesnej kultury w świetle poglądów Alasdaira MacIntyre’a

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 7-22

ANNA GŁĄB: Świat po apokalipsie. Etyka według Cormaca McCarthy’ego

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 23-38

SZYMON SZCZĘCH: Myślenie a kwestia zła. Unde bonum? w filozofii Hannah Arendt

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 39-56

ANDRZEJ DĄBROWSKI: Kontrowersje wokół intencjonalnego charakteru emocji

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 57-74

JOANNA KOMOROWSKA-MACH: Pojęcie introspekcji w psychologii potocznej

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 75-90

MICHAŁ BIAŁEK: Przegląd badań współczesnej kognitywistyki nad efektem przekonań

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 91-108

KINGA JĘCZMIŃSKA: Trzy antykartezjańskie teorie świadomości

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 109-124

TOMASZ KORBAK: Apercepcja transcendentalna w kantowskim modelu epigenezy czystego rozumu

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 125-142

PIOTR ŁACIAK: Racjonalność świata jako irracjonalny fakt w filozofii krytycznej Kanta

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 143-158

ŁUKASZ BOROWIECKI: Miejsce „tego, co mistyczne” w strukturze Traktatu Wittgensteina

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 159-176

JACEK JAROCKI: Historyczne i systematyczne ujęcie monizmu neutralnego

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 177-194

KATARZYNA WEJMAN: Doświadczenie obrazu w fenomenologii E. Husserla i J.-P. Sartre’a

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 195-212

ADAM CHMIELEWSKI: Teoria działania w zastosowaniu do sztuki

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 213-224

MARTA ZARĘBA: Interpretacja działań negatywnych w świetle Davidsonowskiej teorii działania

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 225-242

MATEUSZ ŁEŁYK: O dwóch podejściach do analizy związków forycznych

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 243-264

Recenzje

WOJCIECH SADY: Nieodpowiedzialnie o związkach epistemologii z nauką

W. GRYGIEL, Stephana Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 265-274

IRENA MAKAREWICZ: Kto tu naprawdę rządzi?

M.S. GAZZANIGA, Kto tu rządzi – ja czy mój mózg?

Przegląd Filozoficzny nr 3/2015 (95), s. 275-284